لیست کارگاه هایی که متعاقبا اطلاعات دقیق مورد نیاز جهت ثبت نام و شرکت در آنها تقدیم خواهد شد، عبارتند از:

کارگاه استخراج اسیدهای نوکلئیک (DNA, RNA)

کارگاه آموزشی طراحی پرایمر، PCR و الکتروفورز

دوره ژنتیک مولکولی مقدماتی

کارگاه  آنالیز کلینیکال تعیین توالی DNA

کارگاه آشنایی با تکنیک Realtime PCR و روش های آنالیز داده ها

کارگاه آشنایی با علم سیتوژنتیک (کشت خون و مایع آمنیوتیک)

کارگاه آشنایی با سیتوژنتیک مولکولی (FISH)

کارگاه نحوه تشخیص قبل از تولد و غربالگری

کارگاه مشاوره و تشخیص بیماری های ژنتیکی

کارگاه اصول کشت سلول های انسانی و جانوری

کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک (کلونینگ DNA)

کارگاه از داده تا مقاله