– بررسی زنده مانی سلول ها – تیمار سلول ها با انواع داروها و بررسی سمیت مواد خدمات کشت سلول: – کشت انواع رده های سلولی – SDS-PAGE – تخلیص از روی ژل خدمات مهندسی ژنتیک و کلونینگ: – هضم با آنزیم های محدودالاثر – استخراج پلازمید – واکنش الحاق (LIGATION) – ساختن COMPETENT – انجام ترانسفورماسیون – خدمات کشت باکتری – کلونینگ انواع ژن ها از خون محیطی و مغز استخوان خدمات سیتوژنتیک: – تهیه کاریوتایپ از نمونه های جنینی از بافت های سرطانی و حاصل سقط خدمات سیتوژنتیک مولکولی: – هیبریداسیون فلوئورسانس در جا (FISH) – تست غیرتهاجمی تشخیص قبل از تولد – Array-CGH – QF-PCR (Non-Invasive prenatal test (NIPT – هیبریداسیون کروموژنیک درجا (CISH) – Silver enhanced in situ Hybridization (SISH) خدمات ژنتیک مولکولی: – استخراج DNA از نمونه های مختلف – استخراج RNA از نمونه های مختلف – انواع تکنیک های PCR – Real-time PCR – MLPA – الکتروفورز عمودی و افقی – خالص سازی محصولات PCR از روی ژل – تعیین غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک – Sanger Sequencing – Next Generation Sequencing – Whole Exome Sequencing – توالی یابی پنل های بیماری ها – بررسی متیلاسیون ژن ها – توالی یابی میتوکندری – Southern blotting – سنتز cDNA خدمات بیوانفورماتیک: – طراحی و سنتز پرایمر – آنالیز داده های آماری – تحلیل داده های توالی یابی سنگر – آنالیز و تحلیل داده های توالی یابی کل اگزوم – آنالیز و تحلیل داده های توالی یابی ژن های پانل ها – ارائه فایل های FastQ و VCF – تفسیر عملکرد واریانت ها – تحلیل داده های Fragment analysis – تحلیل داده های Real-time PCR خدمات دیگر: – مشاوره در انتخاب و انجام پروژه های تحقیقاتی – همکاری در نوشتن پایاننامه – همکاری در نوشتن مقالات فارسی و انگلیسی – همکاری در سابمیت و چاپ مقالات فارسی و انگلیسی خدمات دیگر: – مشاوره در انتخاب و انجام پروژه های تحقیقاتی – همکاری در نوشتن پایاننامه – همکاری در نوشتن مقالات فارسی و انگلیسی – همکاری در سابمیت و چاپ مقالات فارسی و انگلیسی

ارائه دهنده سرویس بین دانشگاه علوم پزشکی با گروه های هدف (همکاران متخصص و محقق، دانشجویان و افراد جامعه) در جهت انتقال فن آوری در حوزه علوم نوین پزشکی

Making bioscience easy for everyone to understand & involve

شرکت نوین زیست آذر پژوهان حنا

شرکت نوین زیست آذر پژوهان حنا، در راستای تبدیل شدن به یک شرکت دانش بنیان با مدیریت و همکاری اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با شماره 43102 در سال 1395ثبت گردید و در سال 1399 مستقر در مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی با هدف کمک به توسعه علم و تکنولوژي هاي نوين، حمايت تخصصي از مطالعات تشخیصی سلولی و مولکولی بیماری ها و خدمات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکي و زيستي راه اندازی و تاسیس شده است.

اخبار حنا

خبرنامه