مصاحبه با جناب آقای دکتر ابراهیم سخی نیا، استاد ژنتیک پزشکی و کارآفرین دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نسخه جدید فصل نامه علمی فرهنگی دیدنو