لینک وبسایت های مهم

مراکز و شرکت های همکار:

وبسایت هایی برای آنالیز بیماری زایی واریانت ها وبررسی فراوانی آن ها:

وبسایت هایی برای آنالیز ژن ها، واریانت ها، توالی و عملکرد آنها و طراحی پرایمر:

وبسایت هایی برای بررسی بیماری ها، ژن های دخیل و علایم بالینی:

وبسایت هایی برای آنالیز پروتئین ها:

وبسایت هایی برای آنالیز RNA ها:

وبسایت هایی برای جستجوی مقالات علمی: