شرکت نوین زیست آذرپژوهان حنا از تاریخ 1399/09/01 بطور رسمی آماده انجام خدمات می باشد.