تهیه کاریوتایپ از خون محیطی   

تهیه کاریوتایپ از نمونه های جنینی

  • آنالیز کروموزومی مایع آمنیون
  • آنالیز کروموزومی پرزهای جفتی (CVS)
  • آنالیز کروموزومی خون بند ناف
  • آنالیز کروموزومی جنین سقط شده

تهیه کاریوتایپ برای موارد سرطانی

  • كشت و آناليز كروموزوم هاي خون محیطی در لوسمی ها ( سرطان خون)
  • كشت و آناليز كروموزوم هاي مايع مغز استخوان در سرطان خون
  • كشت و آناليز كروموزوم های تومورهاي توپر (Solid tumor)
  • كشت و آناليز كروموزوم هاي غدد لنفاوی در سرطان های غدد لنفاوی