• طراحی و سنتز پرایمر
 • تحلیل داده های توالی یابی سنگر
 • آنالیز و تحلیل داده های توالی یابی کل اگزوم
 • آنالیز و تحلیل داده های توالی یابی ژن های پانل ها
 • تفسیر عملکرد واریانت ها
 • ارائه فایل VCF
 • تحلیل داده های Real-time PCR
 • تحلیل داده های Fragment analysis
 • طراحی پرایمر/پروب برای انواع PCR نظیر Real_Time PCR و PCR Sequencing
 • آنالیز نتایج حاصل از توالی یابی DNA
 • پیش بینی ساختار سه بعدی پروتئن
 • تحلیل نتایج NGS
 • انجام انواع Blast DNA و آنالیز نتایج آن