امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، شرایط لازم برای انجام پروژه های مولکولی، سیتوژنتیک، کلونینگ و بیان ژن ها، مطالعات بیان کمی و کیفی ژن ها، اپی ژنتیک، فارماکوژنتیک، طراحی و تولید کیت های مولکولی آزمایشگاهی، مطالعات بیوانفورماتیک پایه و بالینی و نیز مطالعات مرتبط با کشت سلول و بافت مهیا می باشد.

تجهیزات آزمایشگاهی

 • PCR Work Station
 • انواع سمپلر های  متغیر
 • هود بیولوژیک کلاس دو
 • دستگاه  PCR
 • سیستمهای الکتروفورز افقی و عمودی
 • ژل داک
 • دستگاه Real-Time PCR 
 • سیستم کامل SDS-PAGE    
 •   Western Blotting
 • دستگاه هیبریدزیشن Hybridisation برای Southern blotting
 • انکوباتور
 • آون
 • شیکر انکوباتور
 •  دستگاه انکوباتور CO2
 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر
 • سانتریفیوژهای معمولی
 • سانتریفیوژ یخچالدار
 • میکرو سانتریفوژ یخچالدار
 • دستگاه اسپکتروفتومتر نانودراپ spectrophotometer nanodrop 
 • فریزر های 25- درجه سانتی گراد
 • هود کشت سلول
 • میکروسکوپ نوری
 • میکروسکوپ فلورسانس مخصوص FISH
 • میکروسکوپ اینورت
 • تانک ازت
 • اتوکلاو 
 • PH  متر
 • مینی فیوژ (ورتکس و اسپین)
 •  پلیت فیوژ
 • هات پلیت
 • حمام آب (بن ماری)
 • ترازوی حساس آزمایشگاهی
 • مگنت هات پلیت استیرر  (Magnetic-HotPlate Stirrer)
 • شیکر معمولی و شیکر الاکلنگی
 •   کامپیوترهای مناسب  به همراه نرم افزارهای مورد نیاز جهت انجام آنالیز داده های ژنتیک و بیوانفورماتیک