شرح فعالیت و ارائه خدمات آموزشی

حوزه فعالیت مرکز در زمینه بهداشت و سلامت می باشد و از دو بخش خدمات آموزشی و تحقیقاتی متشکل می باشد. در زمینه آموزشی از کلیه ابزارهای آموزشی ازجمله اجرای کنفرانس و کارگاه و تکثیر بروشورها و… استفاده خواهد شد. فعالیت های تحقیقاتی بیشتر در حوزه  بهداشت و سلامت بوده و بیشتر در قالب پایان نامه های دانشجویی و تهیه پرسشنامه ها و آنالیز و ارائه نتایج به افراد ذی نفع خواهد بود.

امکانات برگزاری کارگاه ها

از جمله این کارگاه ها می توان به پتانسیل برگزاری کارگاه پروپوزال و مقاله نویسی در بیولوژی،  طراحی پرایمر و PCR، کارگاه RT-PCR، کارگاه Real-time PCR ، کارگاه بررسی متیلاسیون ژن ها (اپی ژنتیک)، کارگاه بیوانفورماتیک مقدماتی و پیشرفته، کارگاه کلونینگ و بیان پروتئین های نوترکیب و کارگاه روش های تشخیص مولکولی بیماری های ژنتیک و کارگاه کشت سلول اشاره کرد.

امکانات فضای فیزیکی:

این مرکز دارای 150 متر فضای آزمایشگاهی می باشد و به علت استقرار در نزدیکی محوطه دانشگاهی به خصوص مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز (پشمینه سابق)، امکان استفاده از فضاهای مجزا (سالن کنفرانس مجهز به سیستم سمعی بصری) برای برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی را امکان پذیر می سازد.

لیست کارگاه ها بطور مستمر در سایت شرکت ارائه خواهد شد